KATEGORIE

KATEGORIE

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności została przyjęta w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO). Celem polityki jest w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

Definicje

W treści niniejszej polityki posługujemy się poniższymi zwrotami:

1) My, Stoisko Papiernicze, SPAP,administrator – Barbara Distel, Ewa Dukielska oraz Agata Ligocka prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „Stoisko Papiernicze s.c. Distel Barbara, Dukielska Ewa, Ligocka Agata” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Cyniarskiej 11, posiadającej NIP: 9372164145 oraz REGON: 072110416.

2) Ty, Pan, Pani, Państwo – osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora.

Kim jest administrator danych?

Administrator danych to osoba ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka cywilna pod firmą „Stoisko Papiernicze s.c. Distel Barbara, Dukielska Ewa, Ligocka Agata”z siedzibą w Bielsku - Białej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z prowadzoną działalnością, przetwarzamy w szczególności dane osobowe: naszych kontrahentów będących osobami fizycznymi (w tym: klientów, dostawców itd.), osób kontaktowych wskazanych przez wspomnianych kontrahentów (w tym: przedstawicieli handlowych, osób wskazanych jako odpowiedzialne za realizacje wspólnych projektów, kierowców itd.), osób z którymi prowadzimy korespondencje. Zakres przetwarzanych danych każdorazowo jest adekwatny do celów przetwarzania.

W jakich celach przetwarzamy dane?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

1) wykonanie zawartych umów lub podjęcie działań celem zawarcia umowy na Państwa żądanie (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W takim wypadku dane przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także dalszy okres niezbędny do pełnej realizacji wynikających zeń praw i obowiązków.

2) wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Czas przetwarzania danych determinowany jest wówczas przez przepisy stanowiące podstawę danego obowiązku.

3) Realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na:

a) prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług

b) tworzeniu zestawień, analiz i statystyk – co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju usług itd.

c) ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami

d) prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.).

e) nawiązywaniu kontaktu telefonicznego.

f) inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów biznesowych.

g) prawidłowym wyświetlaniu naszych witryn internetowych,

W przypadkach wymienionych w pkt. 3 - dane przetwarzane będą przez czas utrzymywania się interesu w związku z którym są przetwarzane. W szczególności działania marketingowe prowadzone będą do czasu zgłoszenia przez Państwa stosownego sprzeciwu - chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

4) niekiedy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w oparciu o stosowną zgodę – wyrażoną w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W takim wypadku: (i) dane przetwarzane będą przez okres adekwatny do celu wskazanego w treści zgody, (ii) macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Nie macie Państwo obowiązku udostępniania nam swoich danych osobowych. Tym niemniej, odmowa może spowodować niemożliwość zawarcia lub wykonania zawartej z nami umowy lub realizacji przez nas innych czynności (np. przesłania korespondencji, uzyskania dostępu na teren zakładu, uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym itd.).

Czy dane mogą być przetwarzane w procesach obejmujących zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie „kwalifikowane”?

Obecnie nie stosujemy żadnych operacji, w ramach których dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących po stronie ich adresatów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających. W przypadku wdrożenia w przyszłości takich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych – zapewnimy ich zgodność ze właściwymi przepisami, w tym art. 22 RODO.

Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:

1) podmioty przetwarzające, w tym:

a) osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne, a także dokonujące utylizacji zbędnej dokumentacji lub nośników danych,

b) podwykonawcy uczestnicząc w realizacji zaciągniętych względem Państwa zobowiązań,

c) osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, kurierzy lub przewoźnicy, agencje reklamowe, rzeczoznawcy uczestniczący w procedurach reklamacji),

d) osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze – np. w zakresie pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej.

2) inni administratorzy, w tym:

a) organy administracji publicznej uprawnione do żądania udostępnienia danych,

b) inne podmioty – w przypadkach, gdy charakter świadczeń realizowanych przezeń na naszą rzecz powoduje, że wskazane podmioty samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i w związku z tym stają się administratorami danych osobowych. Może to dotyczyć zwłaszcza: agencji reklamowych, agencji uczestniczących w organizacji konkursów lub wydarzeń promocyjnych, banków, kurierów i przewoźników, a także podmiotów współpracujących z nami przy obsłudze spraw rachunkowych, podatkowych lub prawnych,

c) nabywcy wierzytelności względem Państwa – w przypadku, gdy zdecydujemy się na dokonanie zbycia takich wierzytelności, w szczególności z uwagi na istnienie znacznych zaległości płatniczych.

Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie przewidujemy przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości możemy uznać to za zasadne. W takim wypadku, Państwa dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

W jakim zakresie przetwarzamy dane w obrębie serwisu www.papierniczy-bielsko.pl/ ?

1)          Witryna sklepu internetowego www.papierniczy-bielsko.pl/ (dalej: e-sklep) może być wyświetlana i przeglądana bez potrzeby logowania. W takim wypadku, zapisujemy wyłącznie dane techniczne, składające się na tzw. logi serwera, obejmujące: adres IP, datę i godzinę wyświetlenia, a także ilość pobranych danych i dostawcę usług internetowych oraz ew. dalsze dane statystyczne. Przedmiotowe dane mogą być wykorzystywane celem analizy ruchu na witrynie e-sklepu, polepszania jakości świadczonych usług lub właściwego wyświetlania witryny (w ramach prawnie uzasadnionego interesu SPAP – zob. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2)          Niezależnie od powyższego, gromadzimy dane osobowe przekazywane przez Państwa za pomocą e-sklepu (w tym zwłaszcza przy składaniu zamówienia, zakładania konta lub uzupełnianiu formularza kontaktowego), jak również pocztą elektroniczną lub innymi kanałami komunikacji. Dane te wykorzystujemy celem:

a)     podjęcia działań związanych z zawarciem umów na Państwa żądanie lub wykonaniem tychże umów. Dotyczy to zwłaszcza umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (związanych z funkcjonalnościami e-sklepu), jak również umów sprzedaży towarów lub umów o świadczenie usług dostępnych w e-sklepie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b)     wykonania obowiązków prawnych, związanych z zawarciem ww. umów. Może to obejmować w szczególności wystawienie lub archiwizację dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

c)     prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych towarów lub usług, w tym towarów lub usług oferowanych w obrębie e-sklepu, a także działań mających na celu lepsze dostosowanie naszej oferty do Państwa potrzeb (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d)     udzielania odpowiedzi na zgłaszane zapytania, a także prowadzenia i archiwizacji korespondnencji z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3)          Państwa dane gormadzone za pomocą e-sklepu mogą być udostępniane:

a)     przewoźnikom za pomocą których dostarczamy towary lub usługi kupowane w e-sklepie – o ile jest to uzasadnione wybranym przez Państwa sposobem dostawy.

b)     pośrednikom płatności biorącym udział w procesie zapłaty za towary lub usługi kupowane w e-sklepie – o ile jest to uzasadnione wybranym przez Państwa sposobem płatności.

c)     administratorom naszej infrastruktury, w tym zwłaszcza dostawcom oprogramowania, a także hostingodawcom serwerów na których funkcjonuje e-sklep lub nasze konta poczty elektronicznej.

d)     innym osobom – jeżeli okaże się to konieczne lub uzasadnione z uwagi na potrzebę realizacji celów wskazanych w pkt. 2 powyżej (osoby te mogą obejmować zwłaszcza: biuro księgowe, doradców prawnych, audytorów, ekspertów weryfikujących zasadność zgłoszonych roszczeń związanych z wadami towarów/usług itd.).

Szczegółowe dane odbiorców danych mogą być udostępniane na poszczególnych podstronach e-sklepu (związanych z aktualnie dostępnymi sposobami dostawy i płatności za towary).

4)          Korzystanie z e-sklepu może wiązać się z zapisywaniem na Państwa urządzeniach plików zawierających dane niezbędne do korzystania z funkcjonalności e-sklepu w pełnym zakresie (tzw. ciasteczka lub cookies). Szczegółowe zasady w tym zakresie zawiera polityka cookies dostępna na witrynie e-sklepu pod adresem: https://www.papierniczy-bielsko.pl/content/3-polityka-cookies

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

Możecie Państwo wystąpić do nas w szczególności z wnioskiem o:

1)     dostęp do przetwarzanych przez nas danych (w tym: informację o przetwarzaniu przez nas danych lub przekazanie kopii danych),

2)     sprostowanie (poprawienie) danych,

3)     ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),

4)     usunięcie danych (“prawo do bycia zapomnianym”),

5)     przeniesienie danych do innego administratora.

Powyższe wnioski mogą być wysyłane w szczególności w sposób określony w pkt. 13 poniżej – i będą rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym art. 15-20 RODO.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od powyższego, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

1)     jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

2)     jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: a) że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub też b) istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo sprzeciwu może być realizowane w szczególności poprzez wysyłkę stosownego oświadczenia w sposób określony w pkt. 13 poniżej.

Skarga do organu nadzorczego

W przypadku, gdy uznacie Państwo że przetwarzanie danych, które Państwa dotyczy, narusza obowiązujące przepisy - macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Miejsce publikacji oraz aktualizacje polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu podlegać zmianom. Aktualna wersja polityki będzie każdorazowo dostępna przez cały czas na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.papierniczy-bielsko.pl/content/5-bezpieczenstwo

Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi numerami i adresami:

Stoisko Papiernicze s.c. Distel Barbara, Dukielska Ewa, Ligocka Agata

ul. Cyniarska 11, 43-300 Bielsko-Biała - z dopiskiem: „ochrona danych osobowych”

tel. 33 474 03 76; e-mail: sklep@papierniczy-bielsko.pl